简体中文繁體中文EnglishBahasa IndonesiaဗမာစာไทยTiếng Việt

Human beings are very good at measuring…

0

Ajahn Jayasāro's Yellow Pages Teaching

Tuesday, September 1, 2020
Twice weekly handwritten Dhamma teaching by Ajahn.
Translators will be attributed, kindly use the form in About>Contact Us.
Ajahn Jayasaro 200x288 1

Human beings are very good at measuring. We are constantly finding more and more things to measure, and developing ever more sophisticated tools to measure them. Measurement lies at the heart of the scientific method. Our ability to measure things underlies much of the material progress that has been made in the world over the last two hundred years. But there is a danger. We can be so involved with measurement that we overlook or downplay all the things that cannot be measured. Often, unmeasurable has come to mean unscientific and unscientific to mean unreal. But how many of the most important things in life are, in fact, measurable? How, for example, could we quantify a parents love for their child? Notably, the Buddha gave the title of the Four Immeasurables to the wholesome emotions of loving-kindness, compassion, sympathetic joy and equanimity.

 

In the human search for understanding, science and Dhamma go hand in hand. The scientific method provides our best tool to explore all the aspects of our experience that can be measured. The Buddha’s teachings provide our best tool to explore all the aspects that cannot.”

 

– Ajahn Jayasāro

人类非常擅于测量。我们不断发现越来越多的事物来测量,并开发出越来越精密的工具来测量它们。测量居于科学方法的核心。我们测量事物的能力是近两百年来所获得的许多物质成就的基础。但这里有一个危险。我们可能会太过热衷于测量,而忽视或贬低了所有不能被测量的事物。通常,不能被测量意味着不科学,而不科学则意味着不真实。然而,事实上,生活中最重要的事物中有多少是能被测量的呢?举例而言,我们如何能量化父母亲对孩子的爱?值得注意的是,佛陀将慈、悲、喜、舍,这四种至善的情感命名为“四种不能测量的”(四无量心)。

 

在人类求知过程中,科学与佛法携手并进。科学方法给予我们最佳的工具去探索我们的经验中所有能被测量的方面。佛陀的教导给予我们最佳的工具去探索所有不能被测量的方面。

 

– 阿姜袈亚裟柔
FFH翻译组

มนุษย์เราเก่งเรื่องการวัดค่า เราช่างสรรหาสิ่งใหม่ๆ มาวัดค่าได้เสมอ ทั้งยังคิดค้นเครื่องมือวัดค่าที่สลับซับซ้อนขึ้นทุกที การวัดค่าคือหัวใจของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา ความสามารถในการวัดเป็นรากฐานของความก้าวหน้าทางวัตถุทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลก

 

ทว่าเรื่องนี้มีภัยเร้นอยู่ เราอาจมัววุ่นกับการวัดค่าจนมองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่วัดค่าไม่ได้ บ่อยเข้า พอวัดค่าไม่ได้ก็มีความหมายว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และเมื่อไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็แปลว่าไม่จริง หากที่แท้แล้ว มีสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตสักกี่อย่างที่วัดค่าได้ อาทิ เราจะวัดปริมาณความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกได้อย่างไร เฉพาะเรื่องนี้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติคุณธรรมอันไม่อาจวัดได้ คือ พรหมวิหารสี่ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

 

ในการแสวงหาความเข้าใจโลกและชีวิตนั้น ธรรมะและวิทยาศาสตร์ควรไปด้วยกัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นมีเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับศึกษาประสบการณ์ต่างๆ ในด้านที่วัดค่าได้ ส่วนคำสอนของพระพุทธองค์นั้นให้เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับศึกษาในด้านที่วัดค่าไม่ได้

 

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลเรียบเรียง โดย ปิยสีโลภิกขุ

(please suggest and also assist to translate)

0
Share on email
Share on print
Scroll to Top